Referat fra generalforsamling for Støtteforeningen Glostrup Svømme Klub’s Venner

Mandag den 25. februar 2019 kl. 19.30 i klublokalet i Glostrup Fritidscenter.

1

Valg af dirigent.

Bestyrelsen foreslår Niels Thor Mikkelsen - blev valgt.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt efter vedtægterne.

Valg af referent.

Bestyrelsen foreslår Marianne Jensen - blev valgt.

2

Bestyrelsens beretning for 2018. Formanden fremlagde beretningen.

Første aktivitet i 2018 var forberedelse til Glostrup Svømme Klubs jubilæum den 4. april. Det var besluttet, at jubilæet skulle holdes på dagen.

Der blev afholdt en del møder i USA-regi, og vi var alle spændte på, om alle der havde givet tilsagn ville komme. Vi må sige, at det blev en stor dag for svømmeklubben. Både storrummet og det store møderum blev fyldt af glade gæster. Selv den første formand mødte frem, ligesom gamle bestyrelsesmedlemmer og tidligere svømmere såvel som aktive kom. Der var mange taler fra de fremmødte.

Cafè Fri leverede vin, øl, vand, chips og andet godt. Louise Rosenkrantz havde gennem Guldbageren i Vallensbæk skaffet flere kæmpestore lagkager flot dekoreret med bl.a. GSK-logo.

Morten Kjær og Helle Rosendahl havde produceret en jubilæumsbog om svømmeklubbens historie.

Vennerne stod for det "praktiske" i forhold til jubilæet. Det blev en fantastisk aften.

I 2018 blev der afholdt sommerstævne i juni måned. Det gik som sædvanligt godt. Vennerne lavede morgenmad til officialls og holdledere. Der blev budt vand og guf rundt om bassinet i rigelige mængder, så det var 2 gode dage i svømmeregi.

I 2018 blev Bruno igen "snuppet" som løbsansvarlig ved Glostrup Parkstatet. Dette ligger igen i Glostrup Svømme Klubs regi. Bruno laver dette i samarbejde med de helt store svømmere i GSK-regi. Vi håber dette arrangement er kommet i GSK-regi for at blive.

Parkstafetten blev i 2018 en meget stor succes.

Den 25. august blev Chr. Borg Rundt afholdt. Vennerne var på allerede fra torsdag eftermiddag. Kran-Frede og jeg startede med 2 stk. 40 fods containere og 2 stk. Manitue. Der kom heldigvis hjælpere fra andre svømmeklubber samt en del fra Roskilde Fondens bag-stage, som kunne hjælpe, så det var rigtigt godt.

Telte blev sat op, stole monteret - hu-hej- hvor det gik. Forplejningen fra Cafe K's side var helt i top.

Vi nåede langt torsdag, så vi skulle først mødes fredag kl. 07.00.

Frede og jeg kom med kranvogn, som var læsset med stillads , som skulle bruges til deltagernes poser med tøj m.m., mens de var i vandet.

I løbet af fredagen kom resten af Vennerne, som havde mulighed for at hjælpe.

Familien Ottosen kom også. Vennerne kan ikke undvære deres hjælp. Familiens 2 STORE DRENGE kan få noget fra hænderne. De ved, hvad der skal til - de ved hvad der skal gøres - og hvor!

Selve stævnet Chr.Borg Rundt gik rigtigt godt. Der var rigtigt mange tilskuere, solen var, hvor den skulle være - og ikke mindst - der var rigtigt mange svømmere.

Der skal lyde en tak til Familien Ottosen, til familien Didriksen og til familien Kaae for deres store hjælp ved stævnet.

Håber vi ses i 2019.

Juletræsfesten den 24. november kørte lige efter bogen. Vi valgte igen i år at bestille alt, hvad vi skulle bruge fra Nemlig.com. Det er nemt, alt bliver leveret fredag eftermiddag.

Borde og stole blev sat op fredag. Træet blev sat op og pyntningen startede.

Lørdag kl. 10.00 mødtes vi. Der blev dækket borde, træet blev pyntet færdigt, så det blev rigtigt pænt.

Herefter fordelte vi de æbleskiver, der skulle varmes. Vi mødtes igen kl. 14.00 og gjorde det sidste klart inden de forventningsfulde børn ankom.

Der var en god stemning, alle pladser var besat, så vi var mange til den årlige tradition.

Julemanden kom forbi - sang sammen børnene og delte godteposer og gaver ud.

Der var dejligt mange træner-nisser, så det var godt. De kender trods alt de yngste svømmere.

Spille-nisse-julemor Helle ved flyglet/klaveret spillede så englene sang, og julemanden var helt tilfreds med juletræsfesten 2018.

Efter selve juletræsfesten blev der hurtigt ryddet op. Det var en dejlig dag for os alle.

Til juletræsfesten i 2019 skal vi bestille Musisk Sal i meget god tid, da der er kommet nyt booking-system.

Som det sidste arrangement i 2018, hvor Vennerne kunne hjælpe var adventstævnet den 2. december.

Venner klarede igen morgenmad til officials og holdledere. Der blev serveret vand og "hygge" om bassinet.

Julemanden kom også forbi her.

Som et forsøg blev der solgt hjemmebagt kage, kaffe og andet i storrummet. Café Fri havde kun åbent i deres almindelige åbningstid, så derfor blev der mulighed for salg udenfor åbningstiden. Det var svømmeforældre, der stod for dette. Vennerne understøttede forsøget med hensyn til økonomi.

2018 har været et godt "Venne-år". Håber alle er med på et nyt i 2019.

Sidst men ikke mindst skal der lyde en tak til dem, som hjalp os på Vestervangskolen og i Fritidscentret med at få endnu et svømmeår til at gå godt.

3

Fremlæggelse af regnskab for 2018.

Formanden fremlagde regnskabet.

Der er ingen obligationsbeholdning mere - derfor ingen renteindtægt.

Mange søger tilskud til svømmelejre. Det antages, at dette fortsætter i fremtiden.

Regnskabet blev godkendt.

Fremlæggelse af budget for 2019.

Blev gennemgået og taget til efterretning.

4

Fastsættelse af kontingent for 2019.

Kontingentet fortsætter med at være kr. 100,00 pr. husstand .

Blev godkendt.

5

Behandling af indkomne forslag - et mundtligt forslag/forespørgsel er modtaget. Behandles under pkt. 9 eventuelt.

6

Valg af bestyrelsesmedlemmer.

På valg for 2 år.

Bruno Kaae -villig til genvalg - blev valgt.

Jan Larsen – villig til genvalg - blev valgt.

Herudover består bestyrelsen af:

Karsten Nørskov Jensen.

Hanne Didriksen.

7

Valg af suppleant for 1 år:

Torben Nielsen – villig til genvalg - blev valgt.

8

Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

Revisorer på valg er:

Kai Didriksen – villig til genvalg - blev valgt.

Michael Langkilde – villig til genvalg - blev valgt.

Revisorsuppleant på valg er:

Elise Brevald - villig til genvalg - blev valgt.

9

Eventuelt.

Der er modtaget et mundtligt forslag/forespørgsel, om bestyrelsesmedlemmer skal betale kontingent til Vennerne, når bestyrelsesmedlemmerne udfører frivilligt arbejde ved at sidde i bestyrelsen.

Ifølge nuværende vedtægter kræves der ikke medlemsskab af Vennerne, selv om man er med i bestyrelsen. Dog må det anses for almindeligt at være medlem og altså kontingentbetaler til den forening, som der arbejdes i.

Såfremt dette ønskes ændret, er løsningen en ændring af vedtægterne.

Det kan bemærkes, at de medlemmer af Vennerne, der møder op til generalforsamlingen er stemmeberettiget.